Algemene voorwaarden
B.S.C. Pool&Spa Bonaire N.V.

 

1.            Begripsomschrijvingen

Ondernemer:
B.S.C. Pools&Spa Bonaire N.V.;

Klant:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van het Werk;

Werk:
Installatie van alsmede onderhoudswerkzaamheden aan zwembaden en zwembadsystemen, en de geleverde materialen

 

2.            Werkingssfeer

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Klant en Ondernemer.

 

3.            Aanbiedingen

3.1          Ondernemer doet het aanbod voor Werk schriftelijk of elektronisch, tenzij partijen anders bepalen.

3.2          Het aanbod van Ondernemer wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.

3.3          Het aanbod bevat een beschrijving van het te verrichten Werk en de te leveren materialen.

3.4          Het aanbod beschrijft of het Werk op basis van een vaste aanneemsom / onderhoudsvergoeding of op basis van een uurtarief zal worden verricht. Het aanbod zal de hoogte van de aanneemsom / onderhoudsvergoeding dan wel de hoogte van het uurtarief beschrijven.

3.5          Ondernemer is bevoegd wijzigingen in prijzen van materialen die zich voordoen in de periode tussen de aanbieding en de aanvaarding van de aanbieding door te berekenen aan de Klant en de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen.

3.6          Partijen kunnen de wijze van betaling zowel mondeling als schriftelijk overeenkomen;

3.7          De overeenkomst tussen Klant en Ondernemer wordt schriftelijk aangegaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

4.             Verplichtingen Ondernemer

4.1          Ondernemer zal bij het verrichten van het Werk de zorg van een goed Ondernemer in acht nemen.

4.2          Het Werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders door partijen is overeengekomen.

4.4          Indien Ondernemer Werk laat verrichten door derden, draagt Ondernemer zorg voor terzake deskundige personen.

 

5.            Verplichtingen Klant

5.1          Klant stelt Ondernemer in de gelegenheid het Werk te verrichten.

5.2          Klant zal Ondernemer tijdig de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het Werk benodigde gegevens verschaffen.

5.3          Klant verschaft Ondernemer de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie, gas en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van Klant.

5.4          Klant zal er voor zorgdragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het Werk van de Ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk geen vertraging zal ondervinden. In het geval vertraging ontstaat, dan zal Klant Ondernemer tijdig hiervan op de hoogte brengen.

5.5          In het geval de aanvang of de voortgang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden bedoeld in artikel 5.4, dan is Klant aansprakelijk voor de schade en kosten die hieruit voor Ondernemer en Klant voortvloeien.

 

6.            Overmacht

6.1          In geval de (verdere) uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend, dan zijn beide partijen gerechtigd de nakoming van de overeenkomst met zes maanden op te schorten. Indien na afloop van deze periode verdere uitvoering van de overeenkomst nog tijdelijk onmogelijk is, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Klant zal Ondernemer naar evenredigheid van het door Ondernemer tot dan toe verrichte Werk betalen. Ondernemer is niet gehouden kosten en/of schade aan Klant te vergoeden die het gevolg is van de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst. Onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst door Ondernemer kan eveneens ontstaan door tekortschieten van derden, waaronder, maar niet uitsluitend leveranciers, in de nakoming van overeenkomsten tussen Ondernemer en deze derden die zijn aangegaan ten behoeve van het Werk. 

6.2          In het geval de (verdere) uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk wordt door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Klant zal Ondernemer naar evenredigheid van het door Ondernemer tot dan toe verrichte Werk betalen. Ondernemer is niet gehouden kosten en/of schade aan Klant te vergoeden die het gevolg is van de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst. Onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst door Ondernemer kan eveneens ontstaan door tekortschieten van derden, waaronder, maar niet uitsluitend leveranciers, in de nakoming van overeenkomsten tussen Ondernemer en deze derden die zijn aangegaan ten behoeve van het Werk.  

6.3          In het geval de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor één der partijen blijvend onmogelijk wordt door een oorzaak die niet aan deze partij kan worden toegerekend, dan is de andere partij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Klant zal Ondernemer naar evenredigheid van het door Ondernemer tot dan toe verrichte Werk betalen. Ondernemer is niet gehouden kosten en/of schade aan Klant te vergoeden die het gevolg is van de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst. Onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst door Ondernemer kan eveneens ontstaan door tekortschieten van derden, waaronder, maar niet uitsluitend leveranciers, in de nakoming van overeenkomsten tussen Ondernemer en deze derden die zijn aangegaan ten behoeve van het Werk.   

 

7.            Verkoop

7.1          Indien het object waaraan, waarin of waarop het Werk door Ondernemer wordt verricht wordt overgedragen aan een derde, zal Klant Ondernemer hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het voorgaande is eveneens van toepassing in het geval het Werk is verricht, maar Klant nog niet volledig heeft betaald.

 

8.            Oplevering / voltooiing

8.1          In het geval Ondernemer voorziet dat het Werk niet zal worden opgeleverd / voltooid op de beoogde datum hiervoor, dan zal Ondernemer Klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen.

8.2          In geval van overschrijding van de beoogde datum of het afgesproken tijdstip of tijdvak, is Ondernemer slechts verplicht de hierdoor door Klant geleden schade te vergoeden, indien de overschrijding kan worden toegerekend aan Ondernemer.

8.3          Het Werk is opgeleverd / voltooid wanneer Ondernemer Klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en Klant het Werk heeft aanvaard.

8.4          Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:

-              Indien uiterlijk 7 werkdagen zijn verstreken nadat Klant van Ondernemer schriftelijk / mondeling de mededeling heeft ontvangen dat het Werk voltooid is en Klant heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden;

-              zodra Klant het object waaraan het Werk is verricht (weer) in gebruik neemt.

 

9.                      Betaling

9.1          Ondernemer zal – indien betaling vooraf niet overeen is gekomen – binnen redelijke termijn na voltooiing van het Werk de eindafrekening indienen bij Klant.     

9.2          Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen twee weken na ontvangst van de rekening door Klant.

9.3          De eindafrekening geeft een specificatie van het verrichte Werk en kosten. 

9.4          Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt naar evenredigheid van het verrichte Werk. Indien Ondernemer onderhoudswerkzaamheden verricht, kunnen partijen overeenkomen dat betaling plaats zal vinden na elk verricht onderhoud. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling door Klant na voltooiing van het Werk in termijnen geschiedt.

 

10.          Zekerheid

10.1       Ondernemer is gerechtigd voor de aanvang van het Werk aan Klant voldoende zekerheid te vragen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Klant. Klant zal op verzoek van Ondernemer de verzochte zekerheid stellen. Ondernemer bepaalt of de door Klant gestelde zekerheid voldoende is voor voldoening van de betalingsverplichtingen van Klant. In het geval Klant de zekerheid niet verleent of de zekerheid onvoldoende is, is Ondernemer bevoegd zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. Klant zal Ondernemer naar evenredigheid van het tot dan toe door Ondernemer verrichte Werk betalen. Ondernemer is niet gehouden de hieruit voortvloeiende schade bij Klant te vergoeden.

 

11.          Niet-nakoming betalingsverplichting

11.1       Indien Klant na voltooiing van het Werk niet tijdig heeft betaald, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien Ondernemer overgaat tot invordering, zijn de daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van Klant.

11.2       In het geval de betaling niet tijdig is verricht, is Klant aan Ondernemer 1.5% rente per maand verschuldigd, gerekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 9 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

11.3       Indien Klant met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 9 in gebreke blijft, is Ondernemer gerechtigd de Werkzaamheden te staken, mits Ondernemer Klant mondeling of schriftelijk heeft verzocht tot betaling over te gaan en betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

11.4       In geval van faillissement / surseance van betaling wordt deze overeenkomst van rechtswege beëindigd. Klant is gehouden Ondernemer naar evenredigheid te betalen voor de tot dan toe door Ondernemer verrichte Werkzaamheden.

 

12.          (Intellectuele) eigendom

12.1       Ondernemer blijft eigenaar van verwerkte en onverwerkte materialen, totdat Klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

12.2       Ondernemer blijft gerechtigde van alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien of verband houden met de Werkzaamheden, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties.

 

13.          Meer- of minderwerk

13.1                Partijen kunnen meer- of minderwerk zowel mondeling als schriftelijk overeenkomen.

13.1       In geval van minderwerk zal Klant de kosten en winstderving vergoeden die hieruit voortvloeien voor Ondernemer. Klant is in elk geval gehouden 10% van de minderprijs te vergoeden aan Ondernemer.

 

14.          Aansprakelijkheid

 14.1       Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het Werk veroorzaakt bij Klant door Ondernemer of haar bedrijfsleiding, indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen, waaronder leveranciers. De hoogte van de schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat per gebeurtenis wordt uitgekeerd overeenkomstig de aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer. Onder schade wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan schade veroorzaakt bij derden.

14.2       Klant is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van diefstal, vervuiling, beschadiging en brand van goederen van Ondernemer die zich op de locatie bevinden waar het Werk wordt uitgevoerd.

14.3       Klant is aansprakelijk voor schade die is ontstaan bij Ondernemer of derden, doordat Klant toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Onder deze schade wordt eveneens verstaan tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van goederen in gebruik bij Ondernemer die zich bevinden op de locatie waar het Werk plaats vindt.

14.4       Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door Klant ten behoeve van het Werk aan Ondernemer ter beschikking gestelde goederen / materialen. 

14.5       Klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

-              onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-              onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijzen;

-              gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

-              gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking zijn gesteld

14.6       Klant vrijwaart Ondernemer tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden lijden als gevolg van het tekortschieten van Klant en/of Ondernemer in de nakoming van deze overeenkomst. Klant vrijwaart Ondernemer tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die het gevolg is van het gebruik van onder meer tekeningen, gegevens, materialen en/of goederen die door Klant ten behoeve van de uitvoering van het Werk aan Ondernemer ter beschikking zijn gesteld.

 

15.          Opzegging onderhoudscontracten

15.1       Partijen zijn bevoegd de overeenkomst strekkende tot onderhoud op te zeggen tegen de eerste dag van de maand. Ondernemer dient hierbij een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Klant dient hierbij een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.

 

16           Geschillen / toepasselijk recht

16.1       Partijen zullen trachten eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen.

16.2       Op deze overeenkomst is Nederlands/Bonairiaans recht van toepassing.

16.3       Het Gerecht in eerste aanleg, met zittingsplaats Bonaire, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Klant en Ondernemer aangaande de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.